Al Arabiyyah Bayna Yadayk -sheikkh abdul Karim – Lesson 38