Al Arabiyyah Bayna Yadayk -sheikh abdul Karim- Lesson 37