Honour (Al-‘Izzah) by Sheikh Abdur Raheem McCarthy