Al Arabiyyah Bayna Yadayk – sheikh abdul Karim – Lesson 47