Al Arabiyyah Bayna Yadayk sheikh Abdul karim – Lesson 46