Al Arabiyyah Bayna Yadayk -Sheikh abdul Karim – Lesson 44