Al Arabiyyah Bayna Yadayk -sheikh abdul Karim – Lesson 55