Al Arabiyyah Bayna Yadayk -sheikh Abdul karim – Lesson 51