Al Arabiyyah Bayna Yadayk – shaikh Abdul karim – Lesson 49