Al Arabiyyah Bayna Yadayk -Sheikh Abdul Karim – Lesson 39